AEROZOLOWE SYSTEMY GAŚNICZE

Generatory Aerozolu Gaśniczego mogą być częścią systemu przeciwpożarowego lub stanowić samodzielne urządzenie gaśnicze. Aerozole gaszą pożary:
  • grupy B
  • grupy C
  • grupy F
  • grupy A (Skuteczność gaśnicza potwierdzona dla:. akrylo-nitrylo –butadieno styrenu (ABS), polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), płyt paździerzowych laminowanych, płyt pilśniowych (MDF), sklejki, styropianu. (CNBOP - sprawozdanie z badań Nr 2816/BT/06 )
  • urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 
Generatory aerozolu gaśniczego są zaakceptowane do stosowania w gaszeniu pożarów na podstawie Raportu Technicznego: 
CEN/TR 15276-1 Fixed firefighting systems – Condensed aerosol extinguishing systems – part. 1: Requirements and test methods for components oraz CEN/TR 15276- 2 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance).
 


Zostały też uznane jako środek gaśniczy na morzu w wytycznych IMO: 
MSC.1/Okólnik 1270 z czerwca 2008 roku oraz ujęte w normie ISO/DIS 15779 - Condensed-aerosol fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- General requirements. (Urządzenia gaśnicze na skondensowany aerosol – Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń – Wymagania Ogólne).
Generatory Aerozolu Gaśniczego posiadają atest PZH dla generatorów AGS nr PZH/HT-2574/2011, atest PZH dla generatorów FP nr 2332/2009, dobrowolny certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz raport badań Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie.
 
Dotychczas środki gaśnicze wykorzystywały do gaszenia pożarów zasadę obniżenia temperatury źródła pożaru (woda), odcięcia dostępu tlenu (proszki) lub znacznego obniżenie jego stężenia (gazy).
 
Zasada działania Aerozoli Gaśniczych jest inna, opiera się na przerwaniu łańcucha reakcji fizyko-chemicznych spalania, poprzez związanie wolnych rodników palenia z wysoce wydajnym i efektywnym aerozolem gaśniczym powstałym z przekształcenia materiału stałego. Metoda ta nie zmniejsza poziomu tlenu w powietrzu oraz pozostawia śladową ilość zanieczyszczeń.

Generatory można stosować do gaszenia miejscowego jak i przez całkowite wypełnienie – Total flooding.

Uruchomianie generatorów może nastąpić:

Automatycznie:
  • od czujek umieszczonych w strefach koincydencyjnych
  • od detektorów ampułkowych
  • od przewodów termoczułych

Ręcznie:
  • od przycisków uruchomienia
  • aktywator ręczny
 


freshweb.pl | NetSoftware
2014 © Wszelkie prawa zastrzeżone